Adatvédelmi Nyilatkozat

 

1./Bevezetés A FOTÓ PARADICSOM Kft. (székhely: 1163 Budapest, Thököly út 55. adószám:12883008-2-42., továbbiakban „Szolgáltató” vagy „Adatkezelő”, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárosoknak.

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.foto-paradicsom.hu weboldalon.

A FOTÓ PARADICSOM Kft fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben tájékoztatást ad.

Amennyiben kérdése van jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg vagy jelezze nekünk az info@foto-paradicsom.hu e-mail címünkre vagy bármely más elérhetőségünkre.

A FOTÓ PARADICSOM Kft elkötelezett ügyfeli és partnerei személyes adataiinak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantája.

Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárosokat, melyek saját magával, mint adatkezelővel szemben megfeogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsoaltos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információs az információszabadságról:

Évi V.törvény-Polgári Törvénykönyv (Ptk.):

Évi C.törvény-a számvitelről (Számv. Tv.):

évi CVIII.törvény-az elektronikus kereskedlmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv.): évi C. törvény- elektronikus hírközlésről (Eht.):

évi XLVIII.törvény-a gazdasági reklámtevekénység alapvető feltételeirl és egyes korlátairól (Grt.).

Szolgáltató, mint adatkezelő adatai:

A szolgálató weboldal megnevezése: info@foto-paradicsom.hu

A szolgáltaó neve: FOTÓ PARADICSOM Kft

A szolgáltató székhelye: 1163 Budapest, Thököly út 55.

Cégjegyzék szám: 01-09-866444.

Adószám: 12883008-2-42.

A szolgáltató elérhetősége, a vevőkkel való rendszeresen használt elektronikus kapcsolattartásra:

info@foto-paradicsom.hu

A szolgáltató levelezési címe: 1136 Budapest, Pannónia utca 30.

Telefon/FAX szám: 06-1-363-37-77./ 06-1-223-42-50.

2/1 Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy:

2/2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentási, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző ismret-, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés:

2/3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyeztetését adja a rá vonatkozó személyes adatok –teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő- kezeléséhez:

2/4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetvea kezelt adatok törlését kéri:

2/5. adatkezelő: az a természtes vagy jogi személy, ill. jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszköszt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtja:

2/6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül  az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összesége, így függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összesége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánossgára hozetla, összhangolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép,-hang-vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl.: ujj-vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése:

2/7. adattovábbíás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhető tétele

2/8. nyilvánosára hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele:

2/9. adattörlés: az adatok felismerhettlenné tétele oly módon, hogy a helyre állításuk többé nem lehetséges:

2/10. adatmegjelölkés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából:

2/11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének vágleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

2/12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése:

2/13. adatfeldogozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolodó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik:

2/14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, ill. jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely za datkezelővel kötött szerződése alapján-beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is-aza adatok feldolgozást végzi:

2/15. harmadik személy: olyan természtes vagy jogi személy, ill. jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval:

2/16. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

3/ A személyes adatok köre, az adatkezelés célja és jogcíme

A FOTÓ PARADICSOM Kft tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetkeben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

A szolgáltató felhívja az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4/ Az adatkezelés célja: a vásárlók nyilvántártása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség telejesítése, vásárlói kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az EKER.tv.13/A. §-az, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdés és a Grt.6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, telefonszám, e-mail, számla, postacím, egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, szolgáltatások).

Az adatkezelés időtartama: a vásárlásokkal kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv.169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év.

Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 6. § (5) b.) pontja.

5/ Az adatkezelő ügyféllevelezése

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken, ill. a honlapon lévő elérhetőségeken keresztül kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Az adatkezelő a beérkezett e-maileket és a honlapon elhelyezett űrlap segítségével küldött üzeneteket a küldő nevével, e-mail címével és más önként megadott személyes adatával bizalmasan kezeli, az ügyek visszakereshetősége érdekében tárolja azokat, amíg azt szükségesnek itéli.

6/ Egyéb adatkezelés

Amennyiben szolgáltatásink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

A tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti a személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, ill. az adatkezeő feltüntetett elérhetőségein.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, ügyészség, a nyomozó-, a szabálysértési,-a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, ill. jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, ill iratok rendelkezésre adásával megkereshetik az adatkezelőt.

A szolgáltató a hatóság részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte- személyes adatot csak annyit és oly mértékben ad ki, amely a megkersés céljának elgedhetetlenül szükséges.

7/ Jogorvoslati lehetőség

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: 06 1 391 1400

Fax:06 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://naih.hu